வண்ணமான பயிர்கள்
2022-08-16 10:20:25

சீனாவின் மலை பிரதேசத்திலுள்ள கிராப்புறங்களில்தட்டையான நிலம் குறைவாக உள்ளதால்மூங்கிலால் பின்னப்பட்ட தட்டுகளில் வரிசையாக போட்ட பல்வகை பயிர்களை வெயிலில் காய வைக்கும் பழக்கம் உண்டு. வண்ணமான பயிர்களின் கண்கவர் காட்சி உங்களுக்காக... 

சீனாவின் மலை பிரதேசத்திலுள்ள கிராப்புறங்களில்தட்டையான நிலம் குறைவாக உள்ளதால்மூங்கிலால் பின்னப்பட்ட தட்டுகளில் வரிசையாக போட்ட பல்வகை பயிர்களை வெயிலில் காய வைக்கும் பழக்கம் உண்டு. வண்ணமான பயிர்களின் கண்கவர் காட்சி உங்களுக்காக... 

சீனாவின் மலை பிரதேசத்திலுள்ள கிராப்புறங்களில்தட்டையான நிலம் குறைவாக உள்ளதால்மூங்கிலால் பின்னப்பட்ட தட்டுகளில் வரிசையாக போட்ட பல்வகை பயிர்களை வெயிலில் காய வைக்கும் பழக்கம் உண்டு. வண்ணமான பயிர்களின் கண்கவர் காட்சி உங்களுக்காக... 

சீனாவின் மலை பிரதேசத்திலுள்ள கிராப்புறங்களில்தட்டையான நிலம் குறைவாக உள்ளதால்மூங்கிலால் பின்னப்பட்ட தட்டுகளில் வரிசையாக போட்ட பல்வகை பயிர்களை வெயிலில் காய வைக்கும் பழக்கம் உண்டு. வண்ணமான பயிர்களின் கண்கவர் காட்சி உங்களுக்காக... 


சீனாவின் மலை பிரதேசத்திலுள்ள கிராப்புறங்களில், தட்டையான நிலம் குறைவாக உள்ளதால், மூங்கிலால் பின்னப்பட்ட தட்டுகளில் வரிசையாக போட்ட பல்வகை பயிர்களை வெயிலில் காய வைக்கும் பழக்கம் உண்டு. வண்ணமான பயிர்களின் கண்கவர் காட்சி உங்களுக்காக...