ஜின் ட்சொ நகரின் காட்சி
2022-08-18 14:37:33

வடகிழக்கு சீனாவிலுள்ள லியெள நீங் மாநிலத்தின் ஜின் ட்சொ நகர், 2000க்கும் மேலான ஆண்டுகள் வரலாற்றைக் கொண்டது. அது, பிரபலமான வர்த்தக மற்றும் பண்பாட்டு நகராக திகழ்கின்றது.

வடகிழக்கு சீனாவிலுள்ள லியெள நீங் மாநிலத்தின் ஜின் ட்சொ நகர், 2000க்கும் மேலான ஆண்டுகள் வரலாற்றைக் கொண்டது. அது, பிரபலமான வர்த்தக மற்றும் பண்பாட்டு நகராக திகழ்கின்றது.

வடகிழக்கு சீனாவிலுள்ள லியெள நீங் மாநிலத்தின் ஜின் ட்சொ நகர், 2000க்கும் மேலான ஆண்டுகள் வரலாற்றைக் கொண்டது. அது, பிரபலமான வர்த்தக மற்றும் பண்பாட்டு நகராக திகழ்கின்றது.

வடகிழக்கு சீனாவிலுள்ள லியெள நீங் மாநிலத்தின் ஜின் ட்சொ நகர், 2000க்கும் மேலான ஆண்டுகள் வரலாற்றைக் கொண்டது. அது, பிரபலமான வர்த்தக மற்றும் பண்பாட்டு நகராக திகழ்கின்றது.

வடகிழக்கு சீனாவிலுள்ள லியெள நீங் மாநிலத்தின் ஜின் ட்சொ நகர், 2000க்கும் மேலான ஆண்டுகள் வரலாற்றைக் கொண்டது. அது, பிரபலமான வர்த்தக மற்றும் பண்பாட்டு நகராக திகழ்கின்றது.