பருப்புகளை கொண்டு துணி சாயமிடும் பாரம்பரிய வழிமுறை
2022-08-19 14:51:38

பருப்புகளை கொண்டு துணி சாயமிடும் பாரம்பரிய வழிமுறை சீனாவின் குய் ட்சொ மாநிலத்தில் உண்டு. இந்தப் பாரிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு முறையில்தயாரிக்கப்படும் துணி சந்தையில் வரவேற்கப்பட்டு, உள்ளூர் மக்கள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட உதவுகிறது.

பருப்புகளை கொண்டு துணி சாயமிடும் பாரம்பரிய வழிமுறை சீனாவின் குய் ட்சொ மாநிலத்தில் உண்டு. இந்தப் பாரிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு முறையில்தயாரிக்கப்படும் துணி சந்தையில் வரவேற்கப்பட்டு, உள்ளூர் மக்கள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட உதவுகிறது.

பருப்புகளை கொண்டு துணி சாயமிடும் பாரம்பரிய வழிமுறை சீனாவின் குய் ட்சொ மாநிலத்தில் உண்டு. இந்தப் பாரிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு முறையில்தயாரிக்கப்படும் துணி சந்தையில் வரவேற்கப்பட்டு, உள்ளூர் மக்கள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட உதவுகிறது.

பருப்புகளை கொண்டு துணி சாயமிடும் பாரம்பரிய வழிமுறை சீனாவின் குய் ட்சொ மாநிலத்தில் உண்டு. இந்தப் பாரிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு முறையில்தயாரிக்கப்படும் துணி சந்தையில் வரவேற்கப்பட்டு, உள்ளூர் மக்கள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட உதவுகிறது.