வெயிலில் காய வைக்கப்பட்ட பயிர்கள்
2022-08-23 14:21:02

ஆன் ஹுய் மாநிலத்தின் ஹுவங் ஷான் மலையிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் புத்தம்புதிய பயிரக்ளை வெயிலில் காய வைக்கும் விவசாயிகள்

ஆன் ஹுய் மாநிலத்தின் ஹுவங் ஷான் மலையிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் புத்தம்புதிய பயிரக்ளை வெயிலில் காய வைக்கும் விவசாயிகள்

ஆன் ஹுய் மாநிலத்தின் ஹுவங் ஷான் மலையிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் புத்தம்புதிய பயிரக்ளை வெயிலில் காய வைக்கும் விவசாயிகள்

ஆன் ஹுய் மாநிலத்தின் ஹுவங் ஷான் மலையிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் புத்தம்புதிய பயிரக்ளை வெயிலில் காய வைக்கும் விவசாயிகள்

ஆன் ஹுய் மாநிலத்தின் ஹுவங் ஷான் மலையிலுள்ள கிராமம் ஒன்றில் புத்தம்புதிய பயிரக்ளை வெயிலில் காய வைக்கும் விவசாயிகள்