பழ மரங்களைக் காக்க தீயமைப்பு வண்டி உதவி
2022-08-24 11:09:48

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் நிலவுவதால், தீயணைப்பு வண்டிகள் ஆரஞ்சு பழ தோட்டத்துக்குச் சென்று நீர் பாசனம் செய்ய போனவை.

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் நிலவுவதால், தீயணைப்பு வண்டிகள் ஆரஞ்சு பழ தோட்டத்துக்குச் சென்று நீர் பாசனம் செய்ய போனவை.

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் நிலவுவதால், தீயணைப்பு வண்டிகள் ஆரஞ்சு பழ தோட்டத்துக்குச் சென்று நீர் பாசனம் செய்ய போனவை.

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் நிலவுவதால், தீயணைப்பு வண்டிகள் ஆரஞ்சு பழ தோட்டத்துக்குச் சென்று நீர் பாசனம் செய்ய போனவை.