வாயால் இறாலை கடித்த நீர் பறவை
2022-08-24 11:14:51

சீனாவின் சிங்டாவ் நகரிலுள்ள துறைமுகத்தில், வாயால் இறாலை கடித்த நீர் பறவை ஒன்று பறந்து கொண்டிருந்த காட்சிகள் உங்களுக்காக...

சீனாவின் சிங்டாவ் நகரிலுள்ள துறைமுகத்தில், வாயால் இறாலை கடித்த நீர் பறவை ஒன்று பறந்து கொண்டிருந்த காட்சிகள் உங்களுக்காக...

சீனாவின் சிங்டாவ் நகரிலுள்ள துறைமுகத்தில், வாயால் இறாலை கடித்த நீர் பறவை ஒன்று பறந்து கொண்டிருந்த காட்சிகள் உங்களுக்காக...