மேற்கு சிச்சுவானின் இசையுடன் காபியகம்
2022-08-31 10:47:11

ஆகஸ்டு 15ஆம் நாள், சிச்சுவான் மாநிலத்தின் டுஜியாங்யான் நகரில் வனப் பிரதேசத்தில் மேற்கு சிச்சுவானின் இசையுடன் காபியகம்.