மக்காச்சோளங்களின் அறுவடை
2022-09-06 14:12:22

செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் மக்காச்சோளங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டன. உள்ளூர் விவசாயிகள் சுறுசுறுப்பாக மக்காச்சோள மணிகளை வெயிலில் காய வைக்கப்பட்டனர்.