வெள்ளைப் பனி தினம்
2022-09-07 15:42:49

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.

இன்று சீனாவில் வெள்ளை பனிWhite Dewதினம் நிலவுகின்றது. இந்த நாள், குளிர் இலையுதிர்காலத்தின் உண்மையான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும். இரவில் காற்றில் உள்ள நீராவிகள் பெரும்பாலும் புல் மற்றும் மரங்களில் வெள்ளை பனியாக உருவாகி ஒடுங்குகின்றன.