நெல் அறுவடை
2022-09-16 16:06:00

சீனாவின் சோங்சிங் மாநகரில் விவசாயிகள் நெல் அறுவடையை வரவேற்றுள்ளனர்.