தேவாலய சிலுவையில் நின்ற பறவைகள்
2022-09-16 16:07:52

3 பெரெக்ரின் கழுகுகள் பிரிட்டனிலுள்ள ஒரு தேவாலயத்தின் சிலுவையில் நின்று சுவாரஸ்யமான காட்சியை கண்டு ரசியுங்கள்.