மிளகாய் சாகுபடி மற்றும் பதனீடு
2022-09-16 16:04:14

சீன எர்ச்சி வட்டத்தில் மிளகாய் சாகுபடி மற்றும் பதனீடு தொழிலின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி முன்னேற்றப்பட்டுள்ளது.