வண்ணமயமான உப்பளக் காட்சி
2022-09-20 10:11:22

 தியேன் ஜின் மாநகரில் அமைந்துள்ள இந்த சுற்றுலா உப்பளத்தில் வண்ணமயமான காட்சி பயணிகளைக் கவர்ந்துள்ளது.