இத்தாலியில் தலைகீழாகத் தொங்கும் விடுதி
2022-09-22 10:20:13

இத்தாலியில் உள்ள ஹூபர்டஸ் தங்கும் விடுதி தலைகீழாக தொங்குவது போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.(படம்:ICphoto)