ஜப்பானில் கயிறு இழுத்தல் போட்டி
2022-10-11 10:46:30

சுவாரஸியமான நிகழ்ச்சி!ஜப்பானில் 9ஆம் நாள் நடைபெற்ற கயிறு இழுத்தல் போட்டியில், 160 மீட்டர் நீளமுள்ள மிக பெரிய கயிறு பயன்படுத்தப்பட்டது.

படம்:VCG