லாவோஸ் லங்ப்ராபங் மாநிலத்தின் படகு விளக்கு விழா
2022-10-13 10:35:23

அக்டோபர் 11ஆம் நாள் லாவோஸ் லங்ப்ராபங் மாநிலத்தின் மக்கள் படகு விளக்கு விழாவைக் கொண்டாடினர்.