சீனாவில் கரும்பு அறுவடை
2022-10-24 11:58:50

சீனாவின் ஹூபெய் மாநிலத்தில் விவசாயிகள் சுறுசுறுப்பாக கரும்பு அறுவடைப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.