சுறுசுறுப்பான துறைமுகம்
2022-10-24 11:53:40

சீனாவின் ட்சிங்டாவ் துறைமுகத்தில் கொள்கலன்களை ஏற்றிச்செல்லும் சுறுசுறுப்பான காட்சி காணப்படும்.