நெல் அறுவடை செய்யும் ச்சேஜியாங் விவசாயிகள்
2022-10-27 11:33:37

சீனாவின் ச்சேஜியாங் மாநிலத்தின் தைச்சோ நகரின் விவசாயிகள், நெல்களைச் சுறுசுறுப்பாக அறுவடை செய்கின்றனர்.