திராட்சை அறுவடை
2022-10-28 15:26:54

சீனாவின் சின்டௌ நகரில் திராட்சை அறுவடை வரவேற்கப்பட்டுள்ளது.