நெல் உலர்த்தும் பணி
2022-10-28 15:28:02

சீனாவின் ஜியன் நகரில் விவசாயிகள் நெல் உலர்த்தும் பணியில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.