ஆற்றைக் கடந்து செல்லும் சிவப்பு நிற பாலம்
2022-10-28 15:25:14

சீனாவின் ஹூங்யேன் கிராமத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றைக் கடந்து செல்லும் சிவப்பு நிறமான பாலம்