பல்வேறு பழங்களின் அறுவடை
2022-11-01 10:39:32

அக்டோபர் இலையுதிர்காலத்தில், பல்வை பழங்கள் பக்குவம் அடைந்தன. சுவையாக இருக்கும். இது நல்ல அறுவடை காலத்தைக் குறிக்கின்றது.