செங்குத்தான பாறை ஊர் மாற்றம்
2022-11-13 15:24:08

தொலைவிலுள்ள செங்குத்தான பாறை ஊர், தொலைத் தொடர்பின் மூலம் உலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.