அழகான மியாவோ இன கிராமம்
2022-11-23 10:26:05

சீனாவின் ஹுனான் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள மியாவோ இன கிராமம் அழகான இயற்கைக்காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது.