பாலத்தின் கட்டுமானம்
2022-12-08 14:33:21

சீனாவின் ஷன்சீ மாநிலத்தின் லின் ஃபென் நகரிலுள்ள ஒரு பாலத்தின் கட்டுமானப் பணி சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.