சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தின் தரமான வயல்
2022-12-08 14:32:16

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தின் சி யாங் நகரில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள தரமான வயல்கள் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.