அழகான சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனம் காட்சி
2022-12-13 09:13:53

வானத்தில் சூரியன் வரைந்த இயற்கை ஓவியம் கண்களுக்கு விருந்து அளிக்கும்.