பனி நகர் ஹார்பின்
2022-12-15 09:33:18

பனி நகர் என்று அழைக்கப்பட்ட ஹார்பினில், பல விதமான பனி சிற்பங்கள், பயணிகளை வியக்கச் செய்கின்றன. குளிர்காலத்தில் முழு நகரும், மாபெரும் பனி சிற்பக் கலையகமாக மாறியுள்ளது.