சிங்ஹாய் மாநிலத்தில் அழகான விண்மீன் மண்டலம்
2022-12-16 11:00:13

டிசம்பர் 14ஆம் நாள், சுற்றுலா பயணிகள், சே தா மு வடிநிலத்திலுள்ள சிங்ஹாய் மாநிலத்தின் து லன் மாவட்டத்தில் அழகான விண்மீன் மண்டல காட்சியைக் கண்டுகளித்தனர்.