இந்த விவசாய இயந்திரத்தின் பெயர் தெரியுமா?
2022-12-27 16:15:18

இந்த விவசாய இயந்திரத்தின் பெயர் தெரியுமா?

A. மைக்ரோ சாகுபடி இயந்திரம்

B. உழவு இயந்திரம்

C. திராட்சை அறுவடை இயந்திரம்