தேனைச் சேகரித்த தேனீ வளர்ப்பவர்கள்
2022-12-28 11:13:59

டிசம்பர் 23ஆம் நாள், வங்காளத்தேசத்தின் டாகா நகரிலுள்ள ஸ்ரிநகர் உபாசிலா கிராமத்தில், தேனீ வளர்ப்பவர்கள் கோல் மலர்கள் வயலில் தேனைச் சேகரித்தனர்.