கச்சா எண்ணெய் கிணறு
2023-01-17 14:09:24

ஷான் டொங் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஆழமற்ற கடற்பரப்பில் அமைக்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கிணறு, 8.48 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம் மூலம் தரையுடன் இணந்திருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின், இக்கிணற்றில் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தி 11இலட்சத்து 30ஆயிரம் டன் ஆகும்.

ஷான் டொங் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஆழமற்ற கடற்பரப்பில் அமைக்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கிணறு, 8.48 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம் மூலம் தரையுடன் இணந்திருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின், இக்கிணற்றில் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தி 11இலட்சத்து 30ஆயிரம் டன் ஆகும்.

ஷான் டொங் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஆழமற்ற கடற்பரப்பில் அமைக்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கிணறு, 8.48 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம் மூலம் தரையுடன் இணந்திருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின், இக்கிணற்றில் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தி 11இலட்சத்து 30ஆயிரம் டன் ஆகும்.

ஷான் டொங் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஆழமற்ற கடற்பரப்பில் அமைக்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கிணறு, 8.48 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம் மூலம் தரையுடன் இணந்திருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின், இக்கிணற்றில் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தி 11இலட்சத்து 30ஆயிரம் டன் ஆகும்.

ஷான் டொங் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஆழமற்ற கடற்பரப்பில் அமைக்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கிணறு, 8.48 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம் மூலம் தரையுடன் இணந்திருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பின், இக்கிணற்றில் கச்சா எண்ணெய் மொத்த உற்பத்தி 11இலட்சத்து 30ஆயிரம் டன் ஆகும்.