தென்கொரியாவில் உணவுக்காக போட்டியிட்ட கழுகுகள்
2023-01-20 16:41:49

தென்கொரியாவில் இரு கழுகுகள் உணவுக்காக போட்டியிட்டன.