போட்ஸ்வானாவிலுள்ள வன விலங்கு பூங்கா
2023-01-20 16:45:17

போட்ஸ்வானாவின் வன விலங்கு பூங்கா ஒன்றில் யானைகள் சுதந்திரமாகவும் இன்பமாகவும் வாழ்கின்றன.