நெல் விதைகளைச் சாப்பிட வந்த பறவைக்கூட்டம்
2023-02-06 16:33:27

சீனாவின் ஹெய்நான் மாநிலத்தின் சன்யா நகரில் பறவைக்கூட்டம் வயலில் நெல் விதைகளைத் தேடி சாப்பிடுகின்றது