துருக்கியில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்ற கடல்பறவை
2023-02-06 16:32:15

துருக்கியில் கடல்பறவை ஒன்று ரொட்டித்துண்டை கொத்திக்கொண்டு பறக்கின்றது.