வண்ணமயமான பனி ஏரி
2023-02-13 09:54:21

சூரிய ஒளி பிரதிபலிப்பில் வண்ணமயமாகத் தோன்றும் பனி ஏரிகள், இயற்கையின் அன்பளிப்பாகும்.