திபெதிலுள்ள நீல நிற பனிக் கட்டி
2023-02-17 16:09:58

குளிர்காலத்தில் சூரியன் ஒளியால், பனிப்பாறை நீல நிறத்தை வெளிகாட்டுகின்றது.