மலர்களிடையே சுற்றி பார்க்கும் பறவைகள்
2023-02-20 11:06:18

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.  

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.  

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.  

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.  

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.ம

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.  

சீனாவில் மழை நீர் எனும் தினம் நேற்று வந்தது. அதன் பின், மழை பெய்ய தொடங்கி, மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும்.வேறுபட்ட பறவைகள் மலர்களிடையே சுற்றி பறக்கிறது. இது வசந்தகாலத்தின் வருகையை குறிக்கிறது.