அழகான கொண்டை
2023-02-20 11:03:53

தெற்கு சீனாவின் ஃபூஜியான் மாநிலத்தின் ட்சுவான் ட்சொ நகரில்வட்டார பெண்கள் தங்கள் தலையில் அழகான கொண்டை போட்டு  கொண்டாடும் வழக்கம் உண்டு.

சாதாரணமாகசீனாவின் பாரம்பரிய நாட்காட்டின்படி முதல் மாதத்தின் 29ஆம் தேதியில்இக்கொண்டாட்ட நிகழ்வு நடக்கப்படும்.

தெற்கு சீனாவின் ஃபூஜியான் மாநிலத்தின் ட்சுவான் ட்சொ நகரில்வட்டார பெண்கள் தங்கள் தலையில் அழகான கொண்டை போட்டு  கொண்டாடும் வழக்கம் உண்டு.

சாதாரணமாகசீனாவின் பாரம்பரிய நாட்காட்டின்படி முதல் மாதத்தின் 29ஆம் தேதியில்இக்கொண்டாட்ட நிகழ்வு நடக்கப்படும்.

தெற்கு சீனாவின் ஃபூஜியான் மாநிலத்தின் ட்சுவான் ட்சொ நகரில்வட்டார பெண்கள் தங்கள் தலையில் அழகான கொண்டை போட்டு  கொண்டாடும் வழக்கம் உண்டு.

சாதாரணமாகசீனாவின் பாரம்பரிய நாட்காட்டின்படி முதல் மாதத்தின் 29ஆம் தேதியில்இக்கொண்டாட்ட நிகழ்வு நடக்கப்படும்.

தெற்கு சீனாவின் ஃபூஜியான் மாநிலத்தின் ட்சுவான் ட்சொ நகரில்வட்டார பெண்கள் தங்கள் தலையில் அழகான கொண்டை போட்டு  கொண்டாடும் வழக்கம் உண்டு.

சாதாரணமாகசீனாவின் பாரம்பரிய நாட்காட்டின்படி முதல் மாதத்தின் 29ஆம் தேதியில்இக்கொண்டாட்ட நிகழ்வு நடக்கப்படும்.

தெற்கு சீனாவின் ஃபூஜியான் மாநிலத்தின் ட்சுவான் ட்சொ நகரில், வட்டார பெண்கள் தங்கள் தலையில் அழகான கொண்டை போட்டு  கொண்டாடும் வழக்கம் உண்டு.

சாதாரணமாக, சீனாவின் பாரம்பரிய நாட்காட்டின்படி முதல் மாதத்தின் 29ஆம் தேதியில், இக்கொண்டாட்ட நிகழ்வு நடக்கப்படும்.