போசோ கோதுமைப்பயிர்
2023-03-06 10:34:22

சீனாவின் ஆன்ஹுய் மாநிலத்திலுள்ள போசோ நகரிலுள்ள ஒரு தோட்டத்தில், பணியாளர்கள் ஆளில்லா விமானத்தின் மூலம் கோதுமையின் மீது பூச்சிக் கொல்லி மருந்தைத் தெளிக்கும் காட்சி.