அன்னப் பறவைகளின் திரும்புப் பாதை
2023-03-07 10:15:24

வசந்தகால வெயில் வருவதுடன், பெரிய அன்னப் பறவைகள் வடக்கிலுள்ள சொந்த இடத்திற்குத் திரும்பும் வழியில் உள்ளன.