சர்வதேச உயிரினப் பல்வகைமை தினம்
2023-05-22 09:58:00

மே 22ஆம் நாள், சர்வதேச உயிரினப் பல்வகைமை தினமாகும். பெரிய நிலப்பரப்பு மற்றும் பல்வகை நில அமைப்புகளைக் கொண்ட சீனாவில் உலகின் மிக செழுமையான உயிரினங்கள் உள்ளன. இவற்றின் அழகான காட்சிகள்.