செங்து நகரில் பாலத்தின் கீழ் படர்ந்திருக்கும் தாவரங்கள்
2023-05-24 10:49:03

சிச்சுவான் மாநிலத்தின் செங்து நகரில் பாலத்தின் கீழ் படர்ந்திருக்கும் தாவரங்கள்.