ஹுஜோ நகரில் பட்டுப்புழு துறையின் வளர்ச்சி
2023-05-31 10:13:16

ட்சே ஜியாங் மாநிலத்தின் ஹுஜோ நகரில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பாளர் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்து வருகின்றனர்.