சீனாவில் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்த முதல் விண்வெளி வீரர்
2023-05-31 10:11:33

சென் சோ 16 விண்கலத்தின் 3 விண்வெளி வீரர்களில் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்த சீனாவின் முதல் விண்வெளி வீரர் உள்ளார்.