அழகான லுஜியாசுய் இரவு விளக்குகளின் காட்சி
2023-08-16 11:21:27

ஆகஸ்டு 13ஆம் நாள், ஷாங்காய் மாநகரிலுள்ள லுஜியாசுய் மாவட்டத்தின் அழகான இரவு விளக்குகளின் காட்சி.