உள் மங்கோலியாவில் எரிமலை அருங்காட்சியகங்கள்
2023-08-23 14:08:23

ஆகஸ்டு 18ஆம் நாள் உள் மங்கோலியாவின் உலஞ்சா நகரத்திலுள்ள டஜன் கணக்கான அழிந்துபோன எரிமலைகள் இயற்கை "எரிமலை அருங்காட்சியகங்கள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன.