சி ச்சுவான் மாநிலத்தின் அழகான இயற்கை காட்சி
2023-08-28 10:35:39

சீனாவின் சி ச்சுவான் மாநிலத்தின் அபா பகுதியிலுள்ள ஜியு சேய்கோ சுற்றுலா தளத்தில் எழில் மிக்க இயற்கை காட்சி